Publikációk:

2023

A kutatócsoport tagjainak publikációi

Bába Barbara. Interconnections between Toponym Etymology and Historical Dialectology. In: Bijak, U., Swoboda, P., & Walkowiak, J. B. (Eds.). (2023). Proceedings of the 27th International Congress of Onomastic Sciences: Onomastics in Interaction With Other Branches of Science. Volume 1: Keynote Lectures. Toponomastics. Kraków: Jagiellonian University Press. 61–73.

Bába Barbara. Az E/3. birtokos személyjelezés nyelvjárási különbségei a korai okleveles forrásokban. Magyar Nyelvjárások 61. (2023): 37–58.

Kovács Éva. Korai víznevek és településnevek viszonya. Magyar Nyelvjárások 61 (2023): 505–515.

Mozga Evelin. Alapnév és származéknév összefüggései a Tihanyi összeírás személyneveiben. Magyar Nyelvjárások 61 (2023): 583–595.

E. Nagy Katalin. Szempontok a mikrotoponimák kontinuitásának vizsgálatához. Magyar Nyelvjárások 61 (2023): 597–605.

Pelczéder Katalin. Szekszárd. Magyar Nyelvjárások 61 (2023): 639–654.

Póczos Rita. Alte Namen, neue Namen und die ethnische Rekonstruktion. Acta Onomastica 64 (2023): 139–156.

Póczos Rita. Egyszeri előfordulású birtoknevek a Pannonhalmi apátság összeírásában. Magyar Nyelvjárások 61 (2023): 697–712.

Póczos Rita. Neubewertung von Ortsnamen des Karpatenbeckens im 11. Jahrhundert. In: Bijak, U., Swoboda, P., & Walkowiak, J. B. (Eds.). (2023). Proceedings of the 27th International Congress of Onomastic Sciences: Onomastics in Interaction With Other Branches of Science. Volume 1: Keynote Lectures. Toponomastics. Kraków: Jagiellonian University Press. 437–453.

Rácz Anita. Settlement names referring to czech settlers in medieval Hungary. In: Acta Onomastica (2023): LXIV/1: 157–171.

Rácz Anita. A Körös(ök) és ami körülötte van. Magyar Nyelvjárások 61 (2023): 731–739.

Szőke Melinda. Historical Toponomastics and the Study of Medieval Hungarian Forged Charters: Chronological Layers of the Pécsvárad abbey Founding Charter. Voprosy onomastiki 20 (2023): 43–55.

Szőke Melinda. Szent István király hamis okleveleinek nyelvtörténeti vizsgálatáról. (1. rész) Magyar Nyelv 119: (2023): 56–67.

Szőke Melinda. Szent István király hamis okleveleinek nyelvtörténeti vizsgálatáról. (2. rész) Magyar Nyelv 119: (2023): 171−179.

Szőke Melinda. Az oklevelek hálózati struktúrái. Magyar Nyelvjárások 61 (2023): 893–905.

Tóth Valéria. Anonymus Gesta Hungaroruma mint nyelvtörténeti forrás. Magyar Nyelv 119/3 (2023): 257–270.

Tóth Valéria. Anonymus Gesta Hungarorumának Veszprém megyei kötődésű szórványai. Magyar Nyelvjárások 61 (2023): 959–974.

Tóth Valéria. The Source Value of Toponyms in History. In: Bijak, U., Swoboda, P., & Walkowiak, J. B. (Eds.). (2023). Proceedings of the 27th International Congress of Onomastic Sciences: Onomastics in Interaction With Other Branches of Science. Volume 1: Keynote Lectures. Toponomastics. Kraków: Jagiellonian University Press. 603–617. https://doi.org/10.4467/K7501.45/22.23.18079

A kutatócsoport támogatásával létrejött, a neve alatt megjelentetett publikációk

Szilágyi-Varga Zsuzsa. A bihari Felső-Hegyköz helynevei. A Magyar Névarchívum Kiadványai 58. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2023. 199 lap.

2022

A kutatócsoport tagjainak publikációi

Katona Csilla. A zobori apátság 1111. és 1113. évi oklevelei mint nyelvtörténeti források. In: Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. (2022): 193–201.

Kovács Éva. Ismertetés: Pelczéder Katalin: A Bakonybéli összeírás mint nyelvtörténeti forrás. Magyar Nyelvjárások 60(2022): 149–157.

Póczos Rita. A Kárpát-medencei szlávság nyomai a 11. századi írott forrásokban. In: Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. (2022): 331-340.

Rácz Anita. A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára. Második, javított és bővített kiadás. Nagyvárad, Partium Kiadó, 2022. 410 lap.

Rácz Anita. Deutsche Ansiedler bezeichnende Siedlungsnamen in Ungarn des Mittelalters. In: Namenkundliche Informatione 114 (2022): 251–282.

Rácz Anita. Settlement names referring to eastern slavic settlers in medieval Hungary. Voprosy onomastiki 19/2 (2022): 85–103.

Rácz Anita. Noms de commune se référant à des peuples de langue romane dans la Hongrie médiévale. La Nouvelle Revue d’Onomastique 64 (2022): 185–203.

Szőke Melinda. The Source Value of Early Charters with an Uncertain Chronological Status in Historical Linguistics and Onomastics. Hungarian Studies 36 (2022): 197–211.

Szőke Melinda. A Bakonybéli alapítólevél és a Bakonybéli összeírás kapcsolatáról. Magyar Nyelvjárások 60 (2022): 5–20.

Tóth Valéria. Módszertani megjegyzések Anonymus gesztájának helyesírás-történeti elemzéséhez. In: Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. (2022): 417–430.

Tóth Valéria. Personal Names in a Medieval Context. Hamburg, Buske, 2022. 237 lap.

Tóth Valéria. Az Aranybulla 16. századi (első) magyar nyelvű fordításának helyesírás-tör­té­neti tanulságai. In: Zsoldos Attila szerk., Aranybulla 800. Budapest, Országház Könyvkiadó, 2022. 201–224.

Tóth Valéria. Barangolások Anonymusszal – avagy szempontok a magyar nyelv történeti forrásainak értékeléséhez. Magyar Tudomány 183 (2022): 977–991.

*Tóth Valéria. Az Aranybulla 16. századi (első) magyar nyelvű fordításának hang- és helyesírás-történeti elemzése. * Adatbázis Debrecen, 2022.

A kutatócsoport támogatásával létrejött, a neve alatt megjelentetett publikációk

Kocán Béla. A régi Ugocsa vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára. A Magyar Névarchívum Kiadványai 55. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2022. 503 lap.

Pelczéder Katalin. A Bakonybéli összeírás mint nyelvtörténeti forrás. A Magyar Névarchívum Kiadványai 56. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2022. 281 lap.

Reszegi Katalin. Kognitív szemléletű névtudományi vizsgálatok. A Magyar Névarchívum Kiadványai 54. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2022. 264 lap.

2021

A kutatócsoport tagjainak publikációi

Hankusz Éva. Névsűrűség a szatmári térségben. Magyar Nyelvjárások 59 (2021): 67–81.

Hoffmann István. Magyar névkutatás: irányok és perspektívák. Magyar Nyelv 117 (2021): 385–402.

Hoffmann István. A Magyar Nemzeti Helynévtár Programról. Helynévtörténeti Tanulmányok 17 (2021): 139-146.

Kovács Éva. Vizek a természeti környezetre utaló településnevekben. Helynévtörténeti Tanulmányok 17 (2021): 73–86.

Kovács Éva. Structural Types of Settlement Names Referring to the Natural Environment. Namenkundlichen Informationen 113 (2021): 177-191.

E. Nagy Katalin. Empíria és teória a helynév-szociológiában. A Magyar Névarchívum Kiadványai 53. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2021. 204 lap.

Póczos Rita. A Pannonhalmi apátság alapítólevelének nyelv- és névtörténeti forrásértékéhez. Helynévtörténeti Tanulmányok 17 (2021): 7-42.

Rácz Anita. Helynévtörténeti adalékok Bihar vármegye korai településtörténetéhez. Helynévtörténeti Tanulmányok 17 (2021): 55-72.

Szőke Melinda. A hamis oklevelek helynévtörténeti forrásértékének meghatározásáról. Helynévtörténeti Tanulmányok 17 (2021): 43-54.

Szőke Melinda. 11. századi nyomok az 1019. évi hamis Zalavári oklevélben. Névtani Értesítő 43 (2021): 135–143.

Szőke Melinda. Ismertetés: Sebestyén Zsolt, Kárpátalja helységnevei. Névtani Értesítő 43 (2021): 245–248.

Szőke Melinda. Szent István Zalavári okleveleiről. Magyar Nyelvjárások 59 (2021): 27–38.

Tóth Valéria. Linguistic Prestige and Toponym Use at the Crossroads of Languages and Cultures. Voprosy Onomastiki / Problems of Onomastics 18. (2021): 66–84.

Tóth Valéria. Szempontok Anonymus gesztájának helyesírás-történeti feldolgozásához. Magyar Nyelvjárások 59 (2021): 5–26.

2020

Hoffmann István. A helynév mint tudományos forrás. Debreceni Szemle (2020/3): 350–360.

Hoffmann István. Adat és elmélet a Kárpát-medence korai ómagyar kori nyelvi viszonyainak vizsgálatában. Magyar Nyelv 116 (2020): 385–401.

Katona Csilla. Fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban. A Magyar Névarchívum Kiadványai 51. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2020. 201 lap.

Katona Csilla. A fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban. Névtani Értesítő 42 (2020): 232–237

Kovács Éva. A történeti helynévszótárak. In: Farkas Tamás – Slíz Mariann szerk., Tulajdonnevek és szótárak. Budapest, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet–Magyar Nyelvtudományi Társaság. 2020. 133–144.

Kovács Éva. A természeti környezetre utaló településnevek kronológiai viszonyai.Magyar Nyelvjárások 58 (2020): 121–132.

Kovács Éva. A természeti környezetre utaló településnevek változásai. Helynévtörténeti Tanulmányok 16 (2020): 71–83.

Mozga Evelin. Processes used in the creation of anthroponyms in old Hungarian. Onomastica 64 (2020): 107–120.

Mozga Evelin. A Tihanyi összeírás német előzményű személynevei. Magyar Nyelvjárások 58 (2020): 133–163.

Szőke Melinda. The Historical Linguistic Analysis of the Interpolated Sections of the Founding Charter of the Abbey of Garamszentbenedek. In: Onomastic Investigations 2 (Proceedings of the International Scientific Conference „Onomastic Investigations, Riga, May 10–12, 2018). Eds. Laimute Balode–Christian Zschieschang. Riga, 2020. 273–285.

Szőke Melinda. A Pécsváradi oklevél helyneveinek szövegkörnyezete. Magyar Nyelvjárások 58 (2020): 109–120.

Szőke Melinda. A latinizálás és hiánya a pécsváradi apátság alapítólevelében Névtani Értesítő (2020/42): 29-46.

Szőke Melinda. Tővégi magánhangzós helynevek a Pécsváradi alapítólevélben. Helynévtörténeti Tanulmányok 16 (2020): 85–96.

Tóth Valéria. Toponyms, Identity, and National Heritage Protection. The Digital Database of the Hungarian National Toponym Registry. In: Luisa Caiazzo, Richard Coates, Maoz Azaryahu szerk. Naming, Identity and Tourism. Cambridge Scholar Publishing. (2020): 99–112.

Tóth Valéria. Theoretical considerations in the linguistic analysis of toponyms. In: Nataliya Levkovych ed., Advances in Comparative Colonial Toponomastics. Berlin, Boston: De Gruyter, 2020. 3–24.

2019

A kutatócsoport tagjainak publikációi

Hoffmann István. Ómagyar kori helynévmintázatok a Zsitva völgyében. Helynévtörténeti Tanulmányok 15 (2019): 49–88.

Hoffmann István. Magyar–szláv helynévmintázatok az ómagyar kori Bakonyalján. Magyar Nyelvjárások 57 (2019): 5–29.

Hoffmann István. Linguistic Reconstruction — Ethnic Reconstruction. Onomastica Uralica 15 (2019): 5–12.

Katona Csilla. A fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban. Doktori értekezés. Debrecen, 2019. Kézirat. Témavezető: Dr. Tóth Valéria.

Katona Csilla. Hangtörténeti változások lehetséges összefüggései. In: Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. (2019): 221–229.

Kovács Éva. A természeti környezetre utaló településnevek strukturális kérdései. Helynévtörténeti Tanulmányok 15 (2019): 163–178.

Kovács Éva. Toponymic Findings in Latin-Language Medieval Hungarian Charters: Classification, Structural and Motivational Features. Voprosy Onomastiki 16/4 (2019): 123–133.

Kovács Éva. The Relationship between Early Hydronyms and Settlement Names. Onomastica Uralica 15 (2019): 65–74.

Mozga Evelin. A Tihanyi összeírás szláv előzményű személyneveiről 2. Helynévtörténeti Tanulmányok 15 (2019): 193–219.

Mozga Evelin. Problems Involved in Defining Anthroponym Etymologies. Onomastica Uralica 15 (2019): 117-125.

Póczos Rita. A helynevek etnikai forrásértékéhez Helynévtörténeti Tanulmányok 15 (2019): 7–20.

Póczos Rita. Etimológiai vizsgálatok lehetőségei a népességtörténeti kutatásokban. In: Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. (2019): 277–284.

Póczos Rita. Zum bevölkerungsgeschichtlichen Quellenwert der ältesten ungarischen Sprachdenkmäler. Namenkundlichen Informationen 111 (2019): 261-293.

Rácz Anita. Settlement Names in an Onomatosystematical Comtext: Name Typology, Etymology, and Chronology. Onomastica Uralica 15 (2019): 31–55.

Rácz Anita–Tóth Valéria. Settlement Names Derived from Ethnonyms as Historical Evidence: the Case of Medieval Hungary. Voprosy Onomastiki / Problems of Onomastics 16/1 (2019): 104–120.

Szőke Melinda. A Historical Linguistic Analysis of Hungarian Toponyms in Non-Authentic Charters. Onomastica Uralica 15 (2019): 97–108.

Szőke Melinda. Adalékok a Bakonybéli alapítólevél nyelvtörténeti forrásértékéhez. In: Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk.A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. (2019): 311–322.

Szőke Melinda. Szent István Pécsváradi oklevelének Sorlogys helynevéről és ami körülötte lehetett. Névtani Értesítő 41 (2019): 91–106.

Szőke Melinda. A Pécsváradi oklevél Scedluc helynevéről. Helynévtörténeti tanulmányok 15 (2019): 107–120.

Tóth Valéria. Módszertani problémák a Kárpát-medence régi helyneveinek etimológiai kutatásában. Helynévtörténeti tanulmányok 15 (2019): 21–48.

Tóth Valéria. Methodological Problems in Etymological Research on Old Toponyms of the Carpathian Basin. Onomastica Uralica 15 (2019): 13–30.A kutatócsoport támogatásával létrejött, a neve alatt megjelentetett publikációk


Kis Tamás. Az ómagyar bilabiális β kérdéséhez. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 93. Debrecen, 2019. 98 lap.

Kovács Csilla. A Garamszentbenedeki alapítólevél helyneveinek névrendszertani vizsgálata. Helynévtörténeti tanulmányok 15 (2019): 89–106.

Szenka Dóra. Halászóhelyek nevei a régi magyar nyelvben. Helynévtörténeti tanulmányok 15 (2019): 131–148.

2018

A kutatócsoport tagjainak publikációi

Ditrói Eszter. Összevető helynévrendszertani vizsgálatok Veszprém megye Pápai járásában. Helynévtörténeti Tanulmányok 14 (2018): 125–136.

Hoffmann István. Linguistic Reconstruction — Ethnic Reconstruction. Onomastica Uralica 15 (2019): 5–12.

Hoffmann István-Rácz Anita-Tóth Valéria. Régi magyar helynévadás. A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai. Budapest, Gondolat Kiadó, 2018. 542 lap.
A kiadó honlapjáról itt elérhető.

Hoffmann István-Tóth Valéria. Theoretical Issues in Toponym Typology. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 160 (2018): 281–302.

Hoffmann István-Tóth Valéria. Theoretical Issues in Toponym Typology. Onomastica Uralica 12 (2018): 7–29.

Katona Csilla. Toponyms as Sources of Historical Phonology. Onomastica Uralica 11 (2018): 99–104.

Katona Csilla. A tővégi magánhangzók eltűnése a magyarban. Argumentum 14 (2018): 264-284.

Kovács Éva. A Százdi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. A Magyar Névarchívum Kiadványai 48. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018. 145 lap.
Térkép

Kovács Éva. A névvégi -i lehetséges szerepkörei a 11. században. Helynévtörténeti Tanulmányok 14 (2018): 103–113.

Kovács Éva. Settlement names referring to the natural environment. Onomastica Uralica 12 (2018): 45–56.

Mozga Evelin. A Tihanyi összeírás szláv eredetű személyneveiről. Helynévtörténeti Tanulmányok 14 (2018): 51–71.

Mozga Evelin. Ismertetés: Slíz Mariann, Személynévvizsgálatok a középkori Magyarországról. Magyar Nyelvjárások 56 (2018): 190‒195.

Póczos Rita. Parallele Erklärungsmöglichkeiten für alte Gewässernamen. Onomastica Uralica 12 (2018): 75–85.

Póczos Rita. Szent István kori szórványok névtani vizsgálata. Korai helyneveink és a névkontinuitás. Magyar Nyelv 114 (2018): 392–410.

Rácz Anita. Chronologie relative des types de toponymes. Onomastica Uralica 12 (2018): 315–327.

Szőke Melinda. Ismertetés: Onoma 48. (2013). In: Névtani Értesítő 40 (2018): 260–263.

Szőke Melinda. A hamis oklevelek a magyar nyelvtörténeti vizsgálatok szemszögéből. Századok 152 (2018): 419-434.

Szőke Melinda. The Textual Positioning of Toponyms in Latin Language Medieval Hungarian Charters. Onomastica Uralica 12 (2018): 31–43.

Szőke Melinda. Szempontok a Bakonybéli alapítólevél kronológiai rétegeinek megállapításához. Helynévtörténeti Tanulmányok 14 (2018): 73–87.

Tóth Valéria. The Sacred and Profane in Toponyms: Settlement Names Formed From Patrociny and Personal Names in Hungarian. In: Onomastics between Sacred and Profane. Szerk. Oliviu Felecan. Malaga, Vernon Press. (2018): 229–249.

Tóth Valéria. Systemic Relations between Anthroponyms and Toponyms in Old Hungarian. Onomastica Uralica 12 (2018): 101–110.A kutatócsoport támogatásával létrejött, a neve alatt megjelentetett publikációk


Kenyhercz Róbert.
On the names of the historical Szepes County. Folia Uralica Debreceniensia 25 (2018): 109–132.

Kis Tamás. A Halotti beszéd paleográfiája és betűhű átiratai. Magyar Nyelvjárások 56 (2018): 37–56.

Kis Tamás. Megjegyzések a Halotti beszéd u és v betűinek hangértékéről. Magyar Nyelvjárások 56 (2018): 57–74.

Pelczéder Katalin. A Bakonybéli összeírás két szórványáról: Tener here és Sar. Helynévtörténeti Tanulmányok 14 (2018): 89–102.

Pelczéder Katalin. A Bakonybéli összeírás helyesírás-történeti sajátosságai. Magyar Nyelvjárások 56 (2018): 75–88.

Szilágyi-Varga Zsuzsa. A romániai Szalárd helynevei. Magyar Nyelvjárások 56 (2018): 129–167.

2017

A kutatócsoport tagjainak publikációi

Bába Barbara. A special context for the usage of geographical common words: medieval charter writing practices. In: Sébastien Nadiras (dir.). Nouvelle Revue d'Onomastique 59 (2017): 59–68. Pierrefitte-sur-Seine.

Ditrói Eszter. Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata. A helynévminták összevető analízise statisztikai megközelítésben. A Magyar Névarchívum Kiadványai 40. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. 169 lap.

Ditrói Eszter. Vas és Zala megyei helynévföldrajzi térképlapok statisztikai alapú összevetése. In: Dajnoki Krisztina (szerk.) Régiókutatás Szemle 2:1. Debrecen. (2017): 63–69.

Hoffmann István–Tóth Valéria. Mi is a Magyar Nemzeti Helynévtár célja és feladata? Névtani Értesítő 39 (2017): 169–182.

Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria, Helynévtörténeti adatok az ómagyar korból 4. Liptó–Pilis vármegye. A Magyar Névarchívum Kiadványai 43. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 2017.

Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria, History of Hungarian Toponyms. Buske-Verlag, Hamburg, 2017. 313 lap.


Hlavacska Edit–Kovács Éva, ed. Selected Bibliography of the Onomastics of the Hungarian Language 2000–2016. Onomastica Uralica 9. Debrecen–Helsinki, Debreceni Egyetemi Kiadó. 2017. 160 lap.

Katona Csilla. A szótagszerkezetet érintő hangváltozási folyamatok mozatórugói. In: Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. Szeged, SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék. (2017): 157–164.

Kovács Helga. Az ispáni várak neveinek névtani vizsgálata. Helynévtörténeti Tanulmányok 13: 7–60. 2017.

Kovács Éva, ed. A Survey of Historical Toponomastics Publication of the Hungarian Name Archive Vol. 44. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 151 lap. 2017.

Kovács Éva. A helynevek történeti forrásértékének kérdéséhez. A történeti helynevek mint az etnikai rekonstrukció forrásai. In: Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. Szeged, SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék. (2017): 201–209.

Kovács Éva. A természeti környezetre utaló településnevek. Magyar Nyelvjárások 55 (2017): 121–135.

Kovács Éva. A Százdi alapítólevél mint bizonytalan kronológiai státuszú oklevél. Helynévtörténeti Tanulmányok 13 (2017): 143–154.

Póczos Rita. A Pécsi püspökség alapítólevelének szórványai: Ozora, Győr Helynévtörténeti Tanulmányok 13 (2017): 117–142.

Szőke Melinda. A Bakonybéli alapítólevél birtokneveiről. Magyar Nyelvjárások 55 (2017): 137–151.

Tóth Valéria. Személynévi helynévadás az ómagyar korban. A Magyar Névarchívum Kiadványai 41. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. 219 lap.


Tóth Valéria. The history of the Hungarian personal name system in the context of cognitive-pragmatic description. In: Personal name systems in Finnic and beyond. Szerk. Terhi Ainiala–Janne Saarikivi. Uralica Helsingiesia 12. Helsinki, Tiedekirja. (2017): 363–380.


A kutatócsoport támogatásával létrejött, a neve alatt megjelentetett publikációk


Bába Barbara. Módszertani problémák a szigethelyzetű települések földrajzi köznévi adatainak vizsgálatában. Magyar Nyelvjárások 55 (2017): 63-73.

Bátori István. Hintos a helynevekben. Magyar Nyelvjárások 55 (2017): 153–161.

Kocán Béla. Helynévtörténeti vizsgálatok a régi Ugocsa megyében. A Magyar Névarchívum Kiadványai 43. [!45] Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. 249 lap.

Szilágyi-Varga Zsuzsa. A kisbábonyi magyarság helynévismerete. Magyar Nyelvjárások 55: 75-109. 2017.

Reszegi Katalin, The History of Onomastics Research in Debrecen Publications of the Institute of Hungarian Linguistics University of Debrecen, Issue 92. Debrecen, 78 lap.


2016

A kutatócsoport tagjainak publikációi


Bába Barbara. Földrajzi köznevek térben és időben. A Magyar Névarchívum Kiadványai 39. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. 184 lap.

Bába Barbara. Lexical topoformants in toponyms. Acta Onomastica 55: (2016): 17–24.

Béres Júlia. Elpusztult települések és névbokraik az egykori Polgár területén. In: Dajnoki Krisztina (szerk.) Régiókutatás Szemle 1:1. Debrecen. (2016): 113-135.

Ditrói Eszter. Helynévrendszerek és névföldrajz. Vas megyei esettanulmány. In: Reményi Andrea Ágnes, Sárdi Csilla, Tóth Zsuzsa (szerk.) Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Tinta Kiadó, Budapest. (2016): 486–502.

Ditrói Eszter. Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata. A helynévminták összevető analízise statisztikai megközelítésben. PhD értekezés összefoglalója. Névtani Értesítő 38 (2016): 224–228. Budapest

Ditrói Eszter. Nyelvjárási és névföldrajzi térképlapok korrelációs elemzése Vas és Zala megyében. Társszerző: Vargha Fruzsina Sára. In: Névtani Értesítő 38 (2016): 113–130. Budapest.

Ditrói Eszter. A migráció befolyásoló szerepe a helynévrendszerek területi differenciáltságában. In: Dajnoki Krisztina (szerk.) Régiókutatás Szemle 1:1. Debrecen, (2016): 137–149.

Hoffmann István–Tóth Valéria. A nyelvi és az etnikai rekonstrukció kérdései a 11. századi Kárpát-medencében. Századok 150 (2016): 257–318.

Hoffmann István. A helynevek kormeghatározó értékéről. In: Az ember és a nyelv – térben és időben. Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. Szerk. Benő Attila–T. Szabó Csilla. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. (2016): 39–49.

Hoffmann István. A Szentmárton településnevek. Helynévtörténeti Tanulmányok 12: (2016): 81–100.

Rácz Anita. Etnonimák a régi magyar településnevekben. A Magyar Névarchívum Kiadványai 37. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. 196 lap.

Katona Csilla.A hangátvetés a magyarban. Magyar Nyelvjárások 54 (2016): 51–81.

Katona Csilla.A kétnyíltszótagos tendencia a magyarban. Helynévtörténeti Tanulmányok 12 (2016): 115–151.

Kovács Éva. A Százdi alapítólevél nyelv- és névtörténeti forrásértékéről. Névtani Értesítő 38 (2016): 143–156.

Kovacs Éva. A Százdi alapítólevél helynévi szórványainak névrendszertani sajátosságai. Nyelvtudományi Közlemények 112 (2016): 283–295.

Kovács Éva. A Százdi alapítólevél helynévi szórványainak szövegbeillesztési eljárásairól. Helynévtörténeti Tanulmányok 12 (2016): 59–68.

Mozga Evelin. A Tihanyi összeírás jövevényszemélyneveinek vizsgálata. Helynévtörténeti Tanulmányok 12 (2016): 69–80.

E. Nagy Katalin. Szentpéterszeg helynevei. Magyar Nyelvjárások 54 (2016): 169–178.

Póczos Rita. Elméletek a régi európai víznevekről. Magyar Nyelvjárások 54 (2016): 83-93.

Rácz Anita. Régi magyar településnév-típusok relatív kronológiai viszonyai. In: Az ember és a nyelv – térben és időben. Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. Szerk. Benő Attila–T. Szabó Csilla. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. (2016): 50–62.

Rácz Anita. Etnonimák a régi magyar településnevekben. Habilitációs értekezés összefoglalója. Névtani Értesítő 38 (2016): 211–215.

Szőke Melinda. A bakonybéli apátság 1037. évi alapítóleveléről. Helynévtörténeti Tanulmányok 12 (2016): 45-58.

Tóth Valéria. Helynevek és személynevek rendszerösszefüggései a régi magyar nyelvben. In: Az ember és a nyelv – térben és időben. Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. Szerk. Benő Attila–T. Szabó Csilla. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. (2016): 70–88.

Tóth Valéria. Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban. A Magyar Névarchívum Kiadványai 38. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. 304 lap.A kutatócsoport támogatásával létrejött, a neve alatt megjelentetett publikációk

Győrffy Erzsébet. Szabó T. Attila és a kalotaszegi vízrajzi köznevek. Szempontok a kalotaszegi vízrajzi köznevek vizsgálatához. In: Az ember és a nyelv – térben és időben. Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. Szerk. Benő Attila–T. Szabó Csilla. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. (2016): 39–49.

Kenyhercz Róbert. A középkori oklevelek átírási gyakorlatának nyelvtörténeti vonatkozásai. Helynévtörténeti Tanulmányok 12 (2016): 7–44.

Reszegi Katalin. A linguistic-typological study of the mountain names of two mountain ranges in medieval Hungary. Acta Onomastica 55 (2016): 237–262.

Szentgyörgyi Rudolf. Helynév-etimológia és művelődéstörténet. In: Benő Attila – T. Szabó Csilla szerk., Az ember és a nyelv – térben és időben. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. (2016): 174–182.

2015

A kutatócsoport tagjainak publikációi

Bába Barbara. Hajdúdorog helynevei. In: Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei. A Magyar Névarchívum Kiadványai 35. Debrecen. (2015): 32–97.

Ditrói Eszter. Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata (A helynévminták összevető analízise statisztikai megközelítésben). Doktori értekezés. Debrecen, 2015. Kézirat. Témavezető: Dr. Tóth Valéria.

Ditrói Eszter. A helynévrendszerek területi differenciáltságának statisztikai alapú megközelítése. In. Nyelvelmélet és dialektológia 3. Szerk. É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla. Budapest - Piliscsaba. 58-80.

Ditrói Eszter. Statisztikai módszerek felhasználási lehetőségei az összehasonlító névtudományban. Helynévtörténeti Tanulmányok 11 (2015): 177–197.

Ditrói Eszter. 1. Névföldrajzi térképlapok klaszteranalízise Zala megye helynevei alapján. Magyar Nyelvjárások 53 (2015): 47–61.

Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei. Szerk. Bába Barbara. A Magyar Névarchívum Kiadványai 35. Debrecen, 2015. 473 lap.

Hoffmann, István–Tóth, Valéria. Viewpoints on the Cognitive-Pragmatic Description of Personal names. Word 61/1 (2015): 141–164.

Hoffmann István–Tóth Valéria. Magyar Nemzeti Helynévtár. Névtani Értesítő 37 (2015): 195–202.

Hoffmann István–Tóth Valéria. Szempontok a 11. századi nyelvi és etnikai rekonstrukció kérdéséhez. Helynévtörténeti Tanulmányok 11 (2015): 7–16.

Hoffmann István. Adalékok a mikrotoponimák kronológiai jellegzetességeihez. Acta Academiae Agriensis XLII. Sectio Linguistica Hungarica. Eger. (2015): 93–103.

Hoffmann István. Nagykörű és Tapolcafő. Összehasonlító helynévrendszertani vizsgálat. In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Szerk.: Bárth M. János–Bodó Csanád–Kocsis Zsuzsanna. 2015. Bp. 376–387.

Katona Csilla-E. Nagy Katalin. Hajdúböszörmény helynevei. In: Hajdú-Bihar megye helynevei I. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei. Szerk: Bába Barbara. Debrecen. 2015. 98–253.

Kovács Helga. A kő utótagú várnevek. Helynévtörténeti Tanulmányok 11 (2015): 85–101.

Kovács Helga. A várnév mint helynévfajta Magyar Nyelvjárások 53 (2015): 107–119.

Kovács Éva. A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. A Magyar Névarchívum Kiadványai 34. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. 238 lap.
Térkép

Szőke Melinda. A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. A Magyar Névarchívum Kiadványai 33. Debrecen, 2015.
Térkép

Mozga Evelin. Téglás helynevei. In: Hajdú-Bihar megye helynevei I. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei. Szerk: Bába Barbara. Debrecen. 2015. 254–295.

Mozga Evelin. A h graféma előfordulásai a Tihanyi összeírás személyneveiben. Helynévtörténeti Tanulmányok 11 (2015): 151–164.

Mozga Evelin–Tóth Teodóra 2015. Hajdúhadház helynevei. In: Hajdú-Bihar megye helynevei I. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei. Szerk: Bába Barbara. Debrecen. 2015. 296–379.

Mozga Evelin–Tóth Teodóra 2015. Bocskaikert helynevei. In: Hajdú-Bihar megye helynevei I. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei. Szerk: Bába Barbara. Debrecen. 2015. 380–395.

Póczos Rita. A Pécsi püspökség alapítólevelének helynévi szórványai: Lupa, Kapos. Helynévtörténeti Tanulmányok 11 (2015): 69–83.

Póczos Rita. A Pécsi püspökség alapítólevelének szórványai: Lupa, Kapos. Helynévtörténeti Tanulmányok 11 (2015): 69–83.

Rácz Anita. Les ethnonymes dans les toponymes hongrois. In: La Nouvelle Revue d’Onomastique 56. (2015): 183–196.

Rácz Anita. A foglalkozásnévi eredetű településnevek történeti tipológiai sajátosságai. In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Bárth M. János - Bodó Csanád - Kocsis Zsuzsanna szerk. Bp. 2015. 410–21.

Rácz Anita. Profession names in old Hungarian settlement names: Nyelvtudományi Közlemények 111 (2015): 117–31.

Rácz Anita. Les noms de groupes sociaux dans les anciens noms de communes Hongrois. In: Oliviu Felecan (ed.): Proceedings of the Third International Conference on Onomastics “Name and Naming” Conventional / Unconventional in Onomastics. Cluj-Napoca, 2015. 540–550.

Rácz Anita. A nép- és törzsnévi helynevek történeti tipológiai sajátosságai. Helynévtörténeti Tanulmányok 11 (2015): 17–34.

Szőke Melinda. Ismertetés: Szentgyörgyi Rudolf, A tihanyi apátság alapítólevele 1. Az alapítólevél szövege, diplomatikai és nyelvi leírása. Budapest, 2014. In: Magyar Nyelvjárások 53 (2015): 211–218.

Tóth Valéria. Történeti helynévkutatás. In: Magyar névkutatás a 21. század elején. Szerk. Farkas Tamás–Slíz Mariann. Bp. 2015. 165–187.

Tóth Valéria. Szempontok latin eredetű személyneveink névtörténeti értékeléséhez. A De­siderius névbokra alapján. In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Szerk.: Bárth M. János–Bodó Csanád–Kocsis Zsuzsanna. Bp. 2015. 437–447.

Tóth Valéria. Helynévgyűjtemények a névkutatás szolgálatában. In: Tanulmányok a magyar nyelvről. Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei (Új sorozat) 42. Szerk. Kalcsó Gyula. Eger, 2015. 217–224.

Tóth Valéria. Gondolatok a helynévi eredetű személynevekről. Helynévtörténeti Tanulmányok 11 (2015): 121–135.


A kutatócsoport támogatásával létrejött, a neve alatt megjelentetett publikációk

Pelczéder Katalin. A Bakonybéli összeírás nyelvtörténeti forrásértéke. Helynévtörténeti Tanulmányok 11 (2015): 55–68.

Szentgyörgyi Rudolf. The auctor monasterii of the Byzantine monastery of Veszprém Valley 1. In: Egedi-Kovács Emese szerk., Byzance et l’Occident II. Tradition, transmission, traduction. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2015. 181–190.

Szentgyörgyi Rudolf. The auctor monasterii of the Byzantine monastery of Veszprém Valley 2. In: Egedi-Kovács Emese szerk., Byzance et l’Occident II. Tradition, transmission, traduction. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2015. 191–202.

Szentgyörgyi Rudolf. A Tihanyi összeírás magyar fordítása. In: Kovács Éva, A tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. A Magyar Névarchívum Kiadványai 43. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015. 37–53.

Szentgyörgyi Rudolf. Görög szerzetesek Tihanyban. In: Karlinszky Balázs szerk., Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2014. augusztus 27–28-án rendezett konferencia előadásai. Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Veszprém, 2015. 291–305.

2014

A kutatócsoport tagjainak publikációi

Bába Barbara–Nemes Magdolna. Magyar földrajzi köznevek tára. Debrecen. 2014.

Bába Barbara. A földrajzi köznevek használatának speciális színtere: a középkori oklevélírói gyakorlat. (2014) Helynévtörténeti Tanulmányok 10. (2014) 139–153.

Béres Júlia. Adalékok a Hortobágy etimológiájához. Helynévtörténeti Tanulmányok 10 (2014) 33–52.

Béres Júlia. A Hortobágy mint tájegység. In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája IV. Elektronikus tanulmánykötet. (2014): 71-78.

Ditrói Eszter. Territorial differentiation of toponymic systems. In: Joan Tort I Donada, Monserrat Montagut I Montagut (szerk.) Els noms en la vida quotidiana: Actes del del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques = Names in daily life: Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. (2014): 1083-1090.

Hoffmann István. Egy elfeledett földrajzi köznév nyomában. Helynévtörténeti Tanulmányok 10 (2014) 119–138.

Kovács Éva. Comparative analysis of onomatosystems in the centuries after the establishment of the Hungarian State. Proceedings of the 24th International Congress of Onomastic Sciences. Barcelona, 2011. szeptember 5–9. Szerk. Joan Tort I Donada–Montserrat Montagut i Montagut. Barcelona, 2014. 1225–1232.

Kovács Éva. On the historical source value of toponyms. Historical toponyms as a source for the reconstruction of ethnic relations. In: Namenkundliche Informationen 103/104 (2014): 479–89.

Mozga Evelin. A Tihanyi összeírás (1211) személyneveinek vizsgálatáról. Helynévtörténeti Tanulmányok 10 (2014) 165–178.

Szőke Melinda. A garamszentbenedeki alapítólevél Huger~Hucueru szórványának nyelvtörténeti vizsgálata. (2014) Helynévtörténeti Tanulmányok 10 (2014) 7–18.

Tóth Teodóra. Helynévvizsgálatok a Szernye-mocsár vidékén. In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája IV. Elektronikus tanulmánykötet. (2014): 61-70.

Rácz Anita. Etnonimák a régi magyar településnevekben. Habilitációs értekezés. Kézirat. Db. 2014. 203 oldal.


A kutatócsoport támogatásával létrejött, a neve alatt megjelentetett publikációk

Szentgyörgyi Rudolf. A tihanyi apátság alapítólevele 1. Az alapítólevél szövege, diplomatikai és nyelvi leírása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 117 lap + képmellékletek.

Szentgyörgyi Rudolf. [Ismertetés:] Onomastica Uralica 8. Patrociny Settlement Names in Europe. Szerk. Valéria Tóth. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen–Helsinki, 2011. In: Névtani Értesítő 36: 241–245. Tóth. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen–Helsinki, 2011. Névtani Értesítő 36 241–245.

Tóth Valéria. A személynévadás és személynévhasználat névelméleti kérdései. Helynévtörténeti Tanulmányok 10 (2014) 179–204.

Tóth, Valéria. Hungarian Digital Toponym Registry. Results of a research programme. In: Namenkundliche Informationen 103/104 (2014): 491–502.

Tóth Valéria. Szempontok a 13–14. századi nemzetségnevek értékeléséhez. Századok 148 (2014) 471–494.

Tóth Valéria. Szempontok a középkori források személynévi adatainak értékeléséhez. (2014) Nyelvtudományi Közlemények 109 227–254.

Tóth Valéria. Személynevek és helynevek rendszerkapcsolatai a régi magyar nyelvben. Akadémiai doktori értekezés. Debrecen, 2014.


2013

A kutatócsoport tagjainak publikációi

Bába Barbara. Földrajzi köznevek mint lexikális helynévformánsok. Magyar Nyelvjárások 51 (2013). 103–110.

Bába Barbara. Ismertetés: ZILAHI LAJOS, Sárréti tájszótár. Magyar Nyelvjárások 51 (2013). 204–207.

Bába Barbara. A földrajzi köznevek etimológiai és kronológiai rétegződése. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII (2013). Szerk. Forgács Tamás–Németh Miklós–Sinkovics Balázs. Szeged. 7–15.

Ditrói Eszter. A migráció hatása a helynévmintákra. Tolna megyei esettanulmány. Magyar Nyelvjárások 51 (2013). 111–128.

Gacsályi-Bába Barbara. Vizsgálatok a földrajzi köznevek története köréből. Debrecen, 2013. Doktori értekezés. Kézirat. Témavezető: dr. Tóth Valéria.

Kovács Éva. Gyóta. Magyar Nyelvjárások 51 (2013). 85–102.

Kovács Éva. Ismertetés: Lelkes György, Magyar helységnév-azonosító szótár. Magyar Nyelvjárások 51 (2013). 201–204.

Kovács Éva. A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, 2013. Doktori értekezés. Kézirat. Témavezető: dr. Rácz Anita.

Köteles-Szőke Melinda. A garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. (Szempontok interpolált okleveleink nyelvészeti vizsgálatához). Debrecen, 2013. Doktori értekezés. Kézirat. Témavezető: dr. Tóth Valéria.

Szőke Melinda. A garamszentbenedeki alapítólevél Susolgi szórványához. Magyar Nyelvjárások 51 (2013). 73–84.

Szőke Melinda. Az apát lexéma megjelenése a garamszentbenedeki apátság birtokainak nevében. Névtani Értesítő 35 (2013). 109–22.

Tóth Teodóra. [Ismertetés:] Csernicskó István szerk., Nyelvek, emberek, helyzetek. A magyar, ukrán és orosz nyelv használata a kárpátaljai magyar közösségben. Csernicskó István, Megtanulunk-e ukránul? A kárpátaljai magyarok és az ukrán nyelv. Magyar Nyelvjárások 51 (2013). 186–193.

Tóth Valéria. A középkori források személyjelölő szerkezeteinek névszociológiai értéke. Magyar Nyelvjárások 51 (2013). 17–57.


A kutatócsoport támogatásával létrejött, a neve alatt megjelentetett publikációk

Győrffy Erzsébet. The place of slang toponyms in the toponymic system. Acta onomastica LIV (2013). 80–86.

Rácz Anita. Ethnic groups and settlement names in Hungary. Nyelvtudományi Közlemények 109 255–266.

Reszegi Katalin. Különböző nyelvű helynévpárok reprezentációja. Magyar Nyelvjárások 51 (2013). 129–140.