Előadások:

2023

Hazai konferencia

Bába Barbara. A Festetics-kódex nyelvjárástörténeti sajátosságai. Elhangzott A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XII. konferencián, Szeged, 2023. október 25–26.

Hoffmann István. Helynév-rekonstrukció és a helynevek kronológiai rétegei. Elhangzott az Árpád népe. A magyar honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei című konferencián, Szentendre, 2023. április 13-15.

Kovács Éva. Növénynévi eredetű településnevek. Elhangzott a XVI. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2023. június 21–23.

Kovács Éva. Víznévből alakult településnevek szerepe a korai oklevelekben. Elhangzott online A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XII. konferencián, Szeged, 2023. október 26.

Mozga Evelin. Személynévkölcsönzés és adaptáció a régi magyar nyelvben. Elhangzott a XVI. Helynévtörténeti szemináriumon, Síkfőkút, 2023. június 21–23.

Póczos Rita. 11. századi írott források helynévtörténeti vizsgálata. Elhangzott az Árpád népe. A magyar honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei című konferencián, Szentendre, 2023. április 13-15.

Póczos Rita. 11. századi írott források nyelvtörténeti vizsgálata. Elhangzott a XVI. Helynévtörténeti szemináriumon, Síkfőkút, 2023. június 21–23.

Póczos Rita. A Korai magyar helynévszótár munkálatairól. Elhangzott az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának Workshopján, Síkfőkút, 2023. szeptember 28–29.

Póczos Rita. Mit csinál a nyelvtörténész, és miért csinálja? Elhangzott a Herman Ottó Gimnázium Magyar nyelv hete rendezvénysorozatán, Miskolc, 2023. október 20.

Póczos Rita. A 11. századi oklevelek forrásértékéhez. Elhangzott A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XII. konferencián, Szeged, 2023. október 25–26.

Rácz Anita. Helynévmintázatok régészeti kapcsolatai. Elhangzott az Árpád népe. A magyar honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei című konferencián, Szentendre, 2023. április 13-15.

Rácz Anita. Helynévmintázatok régészeti kapcsolatai. Elhangzott a XVI. Helynévtörténeti szeminárium, Síkfőkút, 2023. június 21–23.

Rácz Anita. Történeti változásfolyamatok Erdély településneveiben. Elhangzott A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XII. című konferencián, Szeged, 2023. október 25–26.

Szőke Melinda. Az oklevelek hálózati struktúrái. Elhangzott a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének és a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni csoportjának a 70 éves Hoffmann István egyetemi tanár tiszteletére rendezett ünnepi ülésén, Debrecen, 2023. június 9.

Szőke Melinda. A hamis oklevelek nyelvi feltárásának módszertani szempontjai. Elhangzott az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának Workshopján, Síkfőkút, 2023. szeptember 28–29.

Szőke Melinda. A Szent István-kori hamis oklevelek helyesírási arculata. Elhangzott a Nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XII. konferencián, Szeged, 2023. október 25–26.

Tóth Valéria. Anonymus és a történet személynév-rekonstrukció. Elhangzott az Árpád népe. A magyar honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei című konferencián, Szentendre, 2023. április 13-15.

Tóth Valéria. Anonymus Gesta Hungarorum-a mint nyelvtörténeti forrás. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasó ülésén, Budapest, 2023. június 28.

Tóth Valéria. Hangtörténeti helyzetkép Anonymus gesztájában. Elhangzott A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XII. konferencián, Szeged, 2023. október 25–26.

Nemzetközi konferencia

Bába Barbara. Frequency Conditions in the Description of Historical Phonological Dialectal Differences. Elhangzott a Xth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics (SIDG) konferencián, Bucharest, 2023. szeptember 4–8.

E. Nagy Katalin. Az élőnyelvi és a történeti helynévanyag gyűjtésének módszertani problémái. Elhangzott a Módszertani problémák a Magyar Nemzeti Helynévtár fejlesztésében módszertani szemináriumon, Cluj Napoca, 2023. december 8.

Hoffmann István. Miért van szükség magyar helynévtárra? Elhangzott a Módszertani problémák a Magyar Nemzeti Helynévtár fejlesztésében módszertani konferencián, Cluj Napoca, 2023. december 7.

Homoki-Mozga Evelin. Name borrowing and name adaptation in the historical systems of personal names. Elhangzott a VI. International Conference on Onomastics konferencián, Baia Mare, 2023. szeptember 5–7.

Kovács Éva. The Relationship Between Early Microtoponyms and Settlement Names. Elhangzott a VI. International Conference on Onomastics konferencián, Baia Mare, 2023. szeptember 5–7.

Póczos Rita. Korpora zur ungarischen Sprachgeschichte und Onomastik und ihre deutschen Bezüge. Elhangzott a Finnisch-Ugrisches Seminar der Georg-August-Universität Göttingen vendégelőadásaként. Göttingen, 2023. január 24.

Szőke Melinda. The use of Latin names and their absence in early medieval charters. Elhangzott online a VI. International Conference on Onomastics konferencián, Baia Mare, 2023. szeptember 5–7.

Tóth Valéria. A helynevek tudományos hasznosítása. Elhangzott a Módszertani problémák a Magyar Nemzeti Helynévtár fejlesztésében módszertani konferencián, Cluj Napoca, 2023. december 7.

2022

Katona Csilla. Fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban. Elhangzott a A DE Bölcsészettudományi Karának a Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett eseményén. Debrecen, 2022. szeptember 20.

Kovács Éva. Vizek a természeti környezetre utaló településnevekben. Elhangzott a XV. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2022. június. 15–18.

E. Nagy Katalin. Településnevek továbbélése a Hortobágyon. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni csoportjának felol­vasó ülésén. Debrecen, 2022. december 1.

Póczos Rita. A Pannonhalmi apátság alapítólevelének nyelvtörténeti forrásértékéről. Elhangzott a XV. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2022. június. 15–18.

Rácz Anita. Helynévtörténeti adalékok Bihar vármegye korai településtörténetéhez. Elhangzott: 5. Partium-konferencia. Globális kihívások, regionális válaszok Kelet-Közép-Európában a poszt-Covid időszakban. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad. 2022. május 19–20.

Szőke Melinda. Szent István király hamis okleveleinek nyelvtörténeti vizsgálatáról. Elhangzott A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi felolvasó ülésén. Budapest, 2022. március 3.

Szőke Melinda. A hamis oklevelek helynévtöréneti forrásértékének meghatározásáról. Elhangzott a XV. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2022. június. 15–18.

Szőke Melinda. A Bakonybéli alapítólevél és a Bakonybéli összeírás kapcsolatáról. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja felolvasó ülésén. Debrecen, 2022. december 8.

Tóth Valéria Az Aranybulla 16. századi fordításának helyesírása. Elhangzott az Aranybulla 800 című konferencián. Budapest, Parlament, 2022. október 26.

Tóth Valéria Anonymus gesztája mint nyelvtörténeti emlék – elvek, módszerek, buktatók. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni csoportjának felol­vasó ülésén. Debrecen, 2022. április 21.

2021

Hazai konferencia

Hoffmann István. Benkő Loránd, az Anonymus-kutató. Elhangzott az Emlékülés Benkő Loránd születésének 100. évfordulója alkalmából c. konferecián, az MTA Tudomány Ünnepe rendezvénysorozata keretében. Budapest, MTA, 2021. november 15.

Az előadás ezen a linken 1 óra 11 perctől tekinthető meg.

Katona Csilla. A zobori apátság 1111. és 1113. évi oklevelei mint nyelvtörténeti források.Elhangzott A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. című konferencián, 2021. október 28-án, Szegeden.

Kovács Éva. A természeti környezetre utaló településnevek általános kérdéseiről. Elhangzott a Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Munkabizottsága és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja 2021. őszi felolvasó ülésén (Debrecen, 2021. november 25.)

Póczos Rita. A Kárpát-medencei szlávság nyomai a 11. századi írott forrásokban. Elhangzott A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. című konferencián. Szeged, 2021. október 27–28.

Szőke Melinda. Ártánd település első okleveles említéséről. Elhangzott az Ars Sacra Fesztivál keretében. Ártánd, 2021. szeptember 4.

Szőke Melinda. Szent István király Zalavári okleveleiről. Elhangzott az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának Workshopján. Síkfőkút, 2021. szeptember 30.–október 2.

Szőke Melinda. A Pécsváradi alapítólevél nyelvtörténeti vizsgálata (Beszámoló az NKFIH Posztdoktori Kiválósági Program keretében végzett vizsgálatokról). Elhangzott az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának Workshopján. Síkfőkút, 2021. szeptember 30.–október 2.

Tóth Valéria. Barangolások Anonymusszal – avagy szempontok a magyar nyelv történeti forrásainak értékeléséhez. Elhangzott A történetiség kérdései a bölcsészet- és társadalomtudományokban c. konferencián, az MTA Tudomány Ünnepe rendezvénysorozata keretében. Budapest, MTA, 2021. november 29.

Az előadás ezen a linken 3 óra 18 perctől tekinthető meg.

Tóth Valéria. Szempontok Anonymus gesztájának hang- és helyesírás-történeti feldolgozásához. Elhangzott A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. konferencián. Szeged, 2021. október 27–28.

Nemzetközi konferencia

Kovács Éva. Structural considerations concerning settlement names referring to the natural environment. Elhangzott a XXVII. ICOS (International Congress of Onomastic Sciences) online konfe­rencián. Krakkó, 2021. augusztus 23–27.

Póczos Rita Die Neubewertung der Orstnamen im Karpatenbecken im 11. Jahrhundert. Elhangzott a XXVII. ICOS (International Congress of Onomastic Sciences) konferencián. Krakkó (online), 2021. augusztus 22–27.

Szőke Melinda. Chronological layers of the Founding Charter of the Abbey of Pécsvárad. Elhangzott a XXVII. ICOS (International Congress of Onomastic Sciences) konferencián. Krakkó (online), 2021. augusztus 22–27.

Tóth Valéria. The source value of toponyms in history Elhangzott a XXVII. ICOS (International Congress of Onomastic Sciences) konferencián. Krakkó (online), 2021. augusztus 22–27.

2019

Hazai konferencia

Hoffmann István. Újabb szempontok az Árpád-kori etnikai rekonstrukció kérdéséhez. Elhangzott a XIV. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2019. június 19–21.

Katona Csilla. A magyar hangtörténet fonológiai alapú újraértelmezése. Elhangzott a Debreceni Egyetem intézményi ÚNKP-konferencián. Debrecen, 2019. június 17.

Kovács Éva. A víznévi eredetű településnevek kérdései. Elhangzott az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának workshopján. Síkfőkút, 2019. szeptember 26–28.

Mozga Evelin. A Tihanyi összeírás magyar közszói eredetű személyneveiről. Elhangzott a MTA‒DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport Workshopján. Síkfőkút, 2019. szeptember 26‒28.

Póczos Rita. A helynevek etnikai forrásértékéhez. Elhangzott a XIV. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2019. június 19–21.

Szőke Melinda. A Pécsváradi oklevél helynévtörténeti forrásértékéről. Elhangzott A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja felolvasó ülésén. Debrecen, 2019. február 28.

Szőke Melinda. Szent István Pécsváradi oklevelének Sorlogys helyneve – és ami körülötte lehetett. Elhangzott a XIV. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2019. június 19–21.

Tóth Valéria. Módszertani problémák a Kárpát-medence régi helyneveinek etimológiai kutatásában. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni csoportjának felolvasó ülésén. Debrecen, 2019. október 17.

Nemzetközi konferencia

Hoffmann István. A helynevek mint a Kárpát-medence korai történetének forrásai. Elhangzott a Partiumi Magyar Tudomány Napján. Nagyvárad, 2019. november 8.

Kovács Éva: A Historical Linguistic Analysis of Old Hungarian Toponyms. Elhangzott az V. International Conference on Onomastics konferencián. Nagybánya, 2019. szeptember 3–5.

Mozga Evelin. The Difficulties of Identifying the Etymologies of Anthroponyms. Elhangzott az V. International Congress of Name and Naming c. konferencián. Nagybánya, 2019. szeptember 3–5.

Szőke Melinda. A Historical Linguistic Analysis of the Hungarian Toponyms of the Non-Authentic Charters. Elhangzott az V. International Conference on Onomastics “Name and Naming”. Nagybánya, 2019. szeptember 3–4.

Póczos Rita. Alte Namen, neue Namen und die ethnische Rekonstruktion. Elhangzott a Finnisch-Ugrisches Seminar der Georg-August-Universität Göttingen vendégelőadásaként. Göttingen, 2019. július 2.

Póczos Rita. Ungarisch-deutsche Sprachkontakte: Sprachgeschichte und Kulturgeschichte. Elhangzott a Finnisch-Ugrisches Seminar der Georg-August-Universität Göttingen vendégelőadásaként. Göttingen, 2019. július 3.

Tóth Valéria. Methodological Problems in Etymological Research on Old Toponyms of the Carpathian Basin. Plenáris előadásként elhangzott az International Conference on Onomastics „Name and Naming”. Multiculturalism in Onomastics c. konferencián. Nagybánya, 2019. szeptember 2–3.

Tóth Valéria. Meeting of Languages and Cultures in the Light of Toponymic Systems. Plenáris előadásként elhangzott a 4th International Scientific Aleksandras Vanagas’ Conference „Onyms in Space and Space in Onyms” c. konferencián. Vilnius (Litvánia), 2019. november 7–8.

2018

Hazai konferencia

Ditrói Eszter. Összevető helynévrendszertani vizsgálatok egy dunántúli járásban. Elhangzott a XIII. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2018. június 20 - 22.

Ditrói Eszter: Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata. Helynévrendszertani vizsgálatok statisztikai összevetésben. Elhangzott a Petőfi S. János Emlékkonferencián. Debrecen, 2018. november 9.

Katona Csilla. Hangtörténeti változások lehetséges összefüggései. Elhangzott a X. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei konferencián. Szeged, 2018. október 17.

Katona Csilla. Hangváltozási folyamatok lehetséges összefüggései. Elhangzott a XIII. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút 2018. június 21.

Kovács Éva. Tanulságok a Százdi alapítólevél helynevei alapján. Elhangzott a XIII. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2018. június 20–22.

Kovács Éva. Adalékok a tővégi magánhangzók problematikájához. Elhangzott A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. konferencián. Szeged, 2018. október 17–18.

E. Nagy Katalin. Összevető névrendszertani vizsgálat – Bakonszeg és Szentpéterszeg. XIII. Helynévtörténeti szeminárium. Síkfőkút, 2018. június 20–23.

Póczos Rita. Legkorábbi nyelvemlékeink népességtörténeti forrásértéke. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni csoportjában. Debrecen, 2018. március 8.

Póczos Rita. Etimológiai vizsgálatok lehetőségei a népességtörténeti kutatásokban. Elhangzott A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. konferencián. Szeged, 2018. október 17–18.

Rácz Anita. Településnevek névrendszertani összefüggései. Síkfőkút, 2018. szeptember 27–29.

Szőke Melinda. Bencés apátságok alapítólevelei Szent István korából. Elhangzott A Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja felolvasó ülésén. Debrecen, 2018. március 22.

Szőke Melinda. Szempontok a Bakonybéli alapítólevél kronológiai rétegeinek megállapításához. Elhangzott a XIII. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2018. június 20–23.

Szőke Melinda. Adalékok a Bakonybéli alapítólevél nyelvtörténeti forrásértékéhez. Elhangzott A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. konferencián. Szeged, 2018. október 17–18.

Nemzetközi konferencia

Kovács Éva. The Role of Historical Toponyms in Onomastics. Elhangzott az International Scientific Conference ’Onomastic Investigations’ konferencián. Riga, 2018. május 10–12.

Póczos Rita. Die ältesten ungarischen Sprachdenkmäler als bevölkerungsgeschichtlichen Quellen. Elhangzott a Finnisch-Ugrisches Seminar der Georg-August-Universität Göttingen vendégelőadásaként. Göttingen, 2018. január 31.

Szőke Melinda. Different aspects for the assessment of the source value of toponyms found in non-authentic charters. Elhangzott az Onomastic Investigations konferencián. Riga, 2018. május 10–12.

Tóth Valéria. Toponyms, Identity, and National Heritage Protection. The Digital Database of the Hungarian National Toponym Registry. Elhangzott a Naming, Identity and Tourism c. nemzetközi konferencián. Potenza (Olaszország), 2018. május 3–4.

Tóth Valéria. Linguistic Prestige and Toponym Use: Meeting of Languages and Cultures in the Light of Toponymic Systems. Plenáris előadásként elhangzott a Linguistische Kolloquium Sommersemester 2018 „Colonial Toponomastics” c. konferencián. Bréma (Németország), 2018. szeptember 24–25.

2017

Hazai konferencia

Hoffmann István. A helynévfajták és az etnikai rekonstrukció. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni csoportjában. Debrecen, 2017. október 19.

Hoffmann István. Víznevek és településnevek etnikumtörténeti tanulságai. Elhangzott: A Kárpát-medence történeti földrajza. A MTA Pécsi Területi Bizottsága et al. Pécs, 2017. november 17.

Hoffmann István. A történeti helynévszótárak. Elhangzott: Alkalmazott Névkutatás 2017. Nevek és szótárak. ELTE—KRE. Budapest, 2017. november 29.

Kovács Éva: A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Elhangzott a Petőfi S. János Publikációs Díj átvételekor. Debrecen, 2017. november 30.

Kovács Éva: A bizonytalan kronológiai státuszú oklevelek nyelvtörténeti forrásértékéről. Elhangzott a III. Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet konferencián. Budapest, 2017. november 16–17.

Kovács Éva. Természeti környezetre utaló településnevek. Elhangzott a XII. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2017. május 31.– június 2.

Kovács Éva. A Százdi alapítólevél mint nyelvi emlék. Elhangzott a Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Munkabizottsága és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja 2017. tavaszi felolvasó ülésén. Debrecen, 2017. március 30.

Mozga Evelin. A Tihanyi összeírás jövevényszemélyneveiről. Elhangzott a Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Munkabizottsága és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja 2017. tavaszi felolvasó ülésén. Debrecen, 2017. április 20.

Mozga Evelin. A népi érintkezések hatása a Tihanyi összeírás személyneveire. Elhangzott a XII. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2017. május 31.– június 2.

Póczos Rita. Szent István kori szórványok névtani vizsgálata. Korai helyneveink és a névkontinuitás. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2017. tavaszi felolvasó ülésén. Budapest, 2017. május 9.

Szőke Melinda. A Bakonybéli alapítólevél mint nyelvtörténeti forrás. Elhangzott a III. Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet konferencián. Budapest, 2017. november 16–17.

Szőke Melinda. A helynevek szövegbeli helyzete a középkori magyarországi latin nyelvű oklevelekben. Elhangzott a XII. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2017. május 31.– június 2.

Szőke Melinda. Szent István Bakonybéli alapítólevele. Elhangzott a XII. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2017. május 31.– június 2.

Rácz Anita. Helynévtípusok relatív kronológiája. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának 2017. december 7-i ülésén.

Tóth Valéria. A személynevek és a helynevek rendszerkapcsolatai a régi magyar nyelvben.Elhangzott a XII. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2017. május 31.–június 3.

Tóth Valéria. Nyelvtörténet, helynévtörténet, történeti földrajz. Elhangzott A Káprát-medence történeti földrajza c. konferencián. Pécs, 2017. november 17.

Nemzetközi konferencia

Hoffmann, István–Tóth, Valéria. Theoretical Issues of Toponym Typology. Plenáris előadásként elhangzott a XXVI International Congress of Onomastic Sciences kongresszuson. Debrecen, 2017. augusztus 27.–szeptember 1.

Ditrói Eszter. Statistical Approaches to Researching Onomastic Sciences. Elhangzott a XXVI. ICOS (International Congress of Onomastic Sciences) konferenciáján. Debrecen, 2017. augusztus 27. - szeptember 1.

Katona Csilla. Toponyms as Sources of Historical Phonology. Elhangzott a XXVI. ICOS (International Congress of Onomastic Sciences) kongresszuson. Debrecen, 2017.augusztus 27.–szeptember 1.

Kovács Éva. Settlement names referring to the natural environment. Elhangzott a XXVI. ICOS (International Congress of Onomastic Sciences) kongresszuson. Debrecen, 2017.augusztus 27.–szeptember 1.

E. Nagy Katalin. Studies on Name Competence in Hajdú- Bihar County (Hungary). Elhangzott a XXVI. ICOS (International Congress of Onomastic Sciences) konferencián. Debrecen, 2017. augusztus 27.–szeptember 1.

Póczos Rita. Parallele Erklärungsmöglichkeiten für alte Gewässernamen. Elhangzott a XXVI. ICOS (International Congress of Onomastic Sciences) kongresszuson. Debrecen, 2017. augusztus 27.–szeptember 1.

Szőke Melinda. The textual positioning of toponyms in Latin language medieval Hungarian charters. Elhangzott a XXVI. ICOS (International Congress of Onomastic Sciences) konferencián. Debrecen, 2017. augusztus 27.–szeptember 1.

Rácz Anita. Chronologie relative des types de toponymes. Elhangzott a XXVI International Congress of Onomastic Sciences c. konferencián. Debrecen, 2017. augusztus 27–szeptember 1.

Tóth Valéria. Systemic Relations between Anthroponyms and Toponyms in the Old Hungarian Language. Szimpózium-előadásként elhangzott a XXVI International Congress of Onomastic Sciences kongresszuson. Debrecen, 2017. augusztus 27.–szeptember 1.

2016

Hazai konferencia

Ditrói Eszter. Az Alsó- és Felső Bodrogköz statisztikai-matematikai alapú megközelítése. Klaszteranalízis. Elhangzott Nagy Máté Andrással közösen a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni csoportjának felolvasóülésén. Debrecen, 2016. április 7.

Katona Csilla. A kétnyíltszótagos tendencia — fonetikai-fonológiai háttéren c. előadás. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni csoportjának felolvasó ülésén. Debrecen, 2016. november 24.

Katona Csilla. Még egyszer a hangátvetésről c. előadás. Elhangzott a Névtörténet — nyelvtörténet — társadalomtörténet, az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának workshopján. Síkfőkút, 2016. szeptember 29–30.

Katona Csilla. A hangátvetés a magyarban. Elhangzott a XI. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2016. május 25–28.

Katona Csilla. A szótagszerkezetet érintő változási folyamatok mozgatórugói. Elhangzott A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. c. konferencián. Szeged, 2016. április 27–28.

Katona Csilla. A szótagszerkezetet érintő változási folyamatok mozgatórugói. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni csoportjának felolvasó ülésén. Debrecen, 2016. március 24.

Kovács Éva. A Százdi alapítólevél helynévi szórványairól. Elhangzott a Névtörténet — nyelvtörténet — társadalomtörténet, az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának workshopján (Síkfőkút, 2016. szeptember 29.)

Kovács Éva. A Százdi alapítólevél nyelvtörténeti forrásértékéről. Elhangzott a XI. Helynévtörténeti szemináriumon (Síkfőkút, 2016. május 25–28).

Kovács Éva. Korai oklevelek szerepe a nyelv- és névtörténeti vizsgálatokban. Elhangzott A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. c. konferencián (Szeged, 2016. április 27–28).

Mozga Evelin. A Tihanyi összeírás jövevényszemélyneveinek vizsgálata – A személynévi etimológiák meghatározásának nehézségei. Elhangzott az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának Workshopján, Névtörténet–nyelvtörténet–társadalomtörténet. Síkfőkút, 2016. szeptember 29–30.

Mozga Evelin. Jövevénynevek a Tihanyi összeírásban - Német eredettel kapcsolatba hozható személynevek. Elhangzott a XI. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2016. május 25-28.

Póczos Rita. 11. századi szórványvizsgálatok. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának felolvasó ülésén. Debrecen, 2016. december 8.

Póczos Rita. Víznév-etimológiai vizsgálatok (Névtörténet — nyelvtörténet — társadalomtörténet. Elhangzott az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának workshopján. Síkfőkút, 2016. szeptember 29–30.

Póczos Rita. A preszláv víznévréteg Elhangzott a Kiss Lajos-díj átvételekor, Debrecen, 2016. június 2.

Póczos Rita. A preszláv víznévréteg. Elhangzott a XI. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2016. május 25-29.

Tóth Valéria. Funkcionális nyelvészet és történeti személynévkutatás. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni csoportjának felolvasó ülésén. Debrecen, 2016. április 28.

Szentgyörgyi Rudolf. Adat és elmélet a helynévtörténeti kutatásokban. Elhangzott: XI. Helynévtörténeti szeminárium. Síkfőkút, 2016. május 25–27.

Köteles-Szőke Melinda. A középkori oklevelek helye a nyelvtörténeti kutatásokban. Elhangzott az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának Workshopján, Névtörténet–nyelvtörténet–társadalomtörténet. Síkfőkút, 2016. szeptember 29–30.

Nemzetközi konferencia

Győrffy Erzsébet. Szabó T. Attila és a kalotaszegi vízrajzi köznevek. Elhangzott az Emlékkonferencia Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján c. konferencián. Cluj-Napoca, 2016. 01. 29–30.

Hoffmann István. A helynevek korhatározó értékéről. Elhangzott az Emlékkonferencia Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján c. konferencián. Cluj-Napoca, 2016. 01. 29–30.

Rácz Anita. Régi magyar helynévtípusok relatív kronológiai viszonyai. Elhangzott az Emlékkonferencia Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján c. konferencián. Cluj-Napoca, 2016. 01. 29–30.

Rácz Anita–Tóth Valéria: Approaches to the value of toponyms with ethonymic origins as historical sources. Elhangzott: Ethnonyms as Source of History and Anthropology – Some Examples and Methodological Questions c. nemzetközi konferencián. Budapest, 2016. június 22.

Szentgyörgyi Rudolf. Helynév-etimológia és művelődéstörténet. Elhangzott: Emlékkonferencia Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya – Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Kolozsvár, 2016. január 29–30.

Tóth Valéria. Helynevek és személynevek rendszerösszefüggései a régi magyar nyelvben. Elhangzott az Emlékkonferencia Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján c. konferencián. Cluj-Napoca, 2016. 01. 29–30.

2015

Hazai konferencia

Bába Barbara. A Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei c. kötet szakmai bemutatója. Nyelv- és Névtörténeti műhelytalálkozó. Síkfőkút, 2015. október 1–3.

Bába Barbara. A Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei c. kötet bemutatója. Helynevek a Kárpát-medencében. MTA Könyvtár és Információs Központ. 2015. október 20.

Bába Barbara. A Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei c. kötet bemutatója. Szavaink világa. A Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza. 2015. november 12.

Bába Barbara. A földrajzi köznevek helynévformáns szerepe a korai ómagyar korban. A Magyar Nyelvtudományi Társaság őszi felolvasó ülései. ELTE, 2015. november 17.

Ditrói Eszter. Névföldrajzi és nyelvföldrajzi térképlapok korrelálhatóságának vizsgálata. Vas és Zala megyei esettanulmány. Elhangzott a Nyelv és névtörténeti műhelytalálkozón. Síkfőkút. 2015. 10. 02.

Ditrói Eszter. Nyelvjárási és névföldrajzi hasonlósági viszonyok korrelációs elemzése Vas és Zala megyében. (társszerző: Vargha Fruzsina Sára). Elhangzott: VI. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely. 2015. szeptember 1-4.

Ditrói Eszter. Helynévadási modellek statisztikai alapú összevetése (poszter). Elhangzott: 25. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Nyelv - Nyelvtechnológia - Nyelvpedagógia: 21. századi távlatok. Budapest. 2015. március 30-április 1.

Hoffmann István. A Szentmárton helynevekről. Elhangzott: Helynévtörténeti szeminárium. Síkfőkút, 2015. május 20–23.

Hoffmann István. A nyelvi és etnikai rekonstrukció kérdései a 11. századi Kárpát-medencében 2. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni csoportjában 2015. november 26-án.

Mozga Evelin. A személynévalkotás eszközei a régi magyar nyelvben – A Tihanyi összeírás személynévi példáin keresztül. Elhangzott a Nyelv- és névtörténeti műhelytalálkozón. Síkfőkút. 2015. 10. 02.

Rácz Anita. A nép- és törzsnévi helynevek általános problematikája. Elhangzott a Nyelv- és névtörténeti műhelytalálkozón. Síkfőkút, 2015. október 1–3.

Tóth Valéria. Személynévfajták az ómagyar kor helyneveiben. Elhangzott a X. Helynévtörténeti szemináriumon. Síkfőkút, 2015. május 20–23.

Tóth Valéria. A nyelvi és etnikai rekonstrukció kérdései a 11. századi Kárpát-medencében 1. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság debreceni csoportjának felolvasó ülésén. Debrecen, 2015. november 19.Nemzetközi konferencia

Ditrói Eszter. Vas és Zala megyei névföldrajzi térképlapok statisztikai alapú összevetése. Elhangzott az Interdiszciplinaritás a régiókutatásban VI. nemzetközi konferencián. Debrecen, 2015. december. 2.

Győrffy, Erzsébet, The role of the mental map in socio-onomastics. Elhangzott a III International Congress of Name and Naming c. konferencián. Baia Mare, 2015. szeptember 1–3.

Mozga Evelin. Tools used for creating anthroponyms in the Old Hungarian language. Elhangzott a XII. International Congress for Finno-Ugric Studies c. konferencián. Oulu, 2015. augusztus 17–21.

Rácz Anita. Les principaux types sémantiques et structurels des anciens noms de communes hongrois. Elhangzott a Name and Naming c. konferencián (ICONN 3.). Baia Mare, 2015. szeptember 1–3.

Szentgyörgyi Rudolf. Les rapports français de la lettre de fondation de l’abbaye de Tihany. Elhangzott: Byzance et l’Occident 4. konferencia, ELTE Eötvös József Collegium –Francia Intézet, Budapest, 2015. november 23–26.

Tóth, Valéria. Cognitive-pragmatic description of the history of the Hungarian anthroponymic system. Elhangzott a III International Congress of Name and Naming c. konferencián. Baia Mare, 2015. szeptember 1–3.

Tóth, Valéria. Presentation of the history of the Hungarian system of anthroponyms. Elhangzott a XII International Congress of Finno-Ugric Studies c. konferencián. Oulu, 2015. augusztus 17–21.

Bába Barbara. A special area of the use of geographical common names: the medieval deep-writing practice. XVIIe Colloque d'Onomastique Noms de lieux, noms de personnes: la questiondes sources. Toponymie urbaine de Paris et de sa banlieue. 2015. december 2-5. Archives Nationales, Párizs.

Rácz Anita. Les principaux types sémantiques et structurels des anciens noms de communes hongrois. Elhangzott a III. International Congress of Name and Naming c. konferencián. Baia Mare, 2015. szeptember 1–3.


2014

Hazai konferencia

Szentgyörgyi Rudolf. 11. századi nyelvemlékeink nyelvtörténeti felülvizsgálatáról. Elhangzott: A Debreceni Egyetem BTK centenáriumi szimpóziuma: Nyelvi örökség és interdiszciplinaritás. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2014. október 8–9.

Szentgyörgyi Rudolf. Szent Tihon fiai – görög szerzetesek Tihanyban. Elhangzott: Tudományos konferencia: „Szerzetesek a veszprémi egyházmegyében”. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém, 2014. augusztus 27–28.

Rácz Anita. A népnévi helynevek nyelvi típusai a régi magyar helynévadásban. Elhangzott a Debrecen University Symposium 2014 c. konferencián (2014. október 8–9.). Debrecen, 2014. október 9.

Bába Barbara. A Magyar földrajzi köznevek táráról. Elhangzott a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtani Tagozatának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciáján. Síkfőkút, 2014. 05. 28–31.

Béres Júlia. A Hortobágy térszínformanevei. Elhangzott a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtani Tagozatának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciáján. Síkfőkút, 2014. 05. 28–31.

Ditrói Eszter. Statisztikai módszerek felhasználási lehetőségei a névrendszerek összehasonlításában. Elhangzott a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtani Tagozatának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciáján. Síkfőkút, 2014. 05. 28–31.

Ditrói Eszter. A migráció hatása a helynévadási mintákra. Elhangzott a IV. Interdiszciplinaritás a régiókutatásban. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciáján. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza, 2014. 11. 20.

Ditrói Eszter. A helynévrendszere területi differenciáltságának statisztikai alapú megközelítése. Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Nyelvelmélet és dialektológia konferencián. Budapest, PPKE-BTK Sophianum, 2014. 11. 19.

Hoffmann István. A névtan és a társtudományok. Neveink világa. A magyar névkutatás helyzete és feladatai. A Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Magyar Nyelvészeti és Finnugor Intézete konferenciája. Budapest, 2014. szeptember 29.

Hoffmann István(–Tóth Valéria). A nyelvi és az etnikai rekonstrukció kérdései a 11. századi Kárpát-medencében. A kulturális örökség és a humán tudományok innovációi a 21. században címmel a Debreceni Egyetem BTK által megrendezett centenáriumi szimpózium keretében megtartott Nyelvi örökség – digitális archiválás – interdiszciplinaritás c. tudományos ülésszak. Debrecen, 2014. október 8-9.

Kovács Éva. Gyóta. Elhangzott a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtani Tagozatának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciáján. Síkfőkút, 2014. 05. 28–31.

Mozga Evelin. A h különböző előfordulásai a tihanyi összeírás személyneveiben. Elhangzott a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtani Tagozatának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciáján. Síkfőkút, 2014. 05. 28–31.

Reszegi Katalin. Tulajdonnevek a gyermeki nyelvelsajátításban. Elhangzott a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtani Tagozatának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciáján. Síkfőkút, 2014. 05. 28–31.

Szőke Melinda. Középkori oklevelek interpolált szöveghelyeinek nyelvtörténeti forrásértéke. Elhangzott a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtani Tagozatának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciáján. Síkfőkút, 2014. 05. 28–31.

Szőke Melinda. A bizonytalan kronológiájú oklevelek nyelvtörténeti forrásértéke. A kulturális örökség és a humán tudományok innovációi a 21. században címmel a Debreceni Egyetem BTK által megrendezett centenáriumi szimpózium keretében megtartott Nyelvi örökség – digitális archiválás – interdiszciplinaritás c. tudományos ülésszak. Debrecen, 2014. október 8-9.

Tóth Teodóra. A helynevek változékonysága kétnyelvű településeken. Elhangzott a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtani Tagozatának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciáján. Síkfőkút, 2014. 05. 28–31.

Tóth Valéria. Gondolatok a helynévi eredetű személynevekről. Elhangzott a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtani Tagozatának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciáján. Síkfőkút, 2014. 05. 28–31.


Nemzetközi konferencia

Rácz Anita. Les ethnonymes dans les toponymes hongrois. Elhangzott a 25. Nemzetközi Névtudományi Konferencián. Glasgow, 2014. augusztus 24–29.
Tóth Valéria. Name-theoretical questions of the giving and usage of anthroponyms. Elhangzott a XXV International Congress of Onomastic Sciences c. konferencián. Glasgow, 2014. augusztus 25–29.


2013

Hazai konferencia

Bába Barbara. Lexikális topoformánsok a helynevekben. Elhangzott a DENyDI magyar nyelvészeti alprogramjának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciáján. Síkfőkút, 2013. 10. 3–4.

Béres Júlia. A Hortobágy helynevei. Elhangzott a DENyDI magyar nyelvészeti alprogramjának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciáján. Síkfőkút, 2013. 10. 3–4.

Béres Júlia. A Hortobágy mint tájegység. Elhangzott a IV. Interdiszciplinaritás a régiókutatásban. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciáján. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza, 2013. 11. 22.

Győrffy Erzsébet. Helynevek és névismeret. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja 2013. évi őszi felolvasó ülésén. 2013. 11. 28.

Hoffmann István. Név és jelentés. Elhangzott a DENyDI magyar nyelvészeti alprogramjának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciáján. Síkfőkút, 2013. 10. 3–4.

Kovács Éva. A helynevek történeti forrásértékének kérdéséhez. Elhangzott a DENyDI magyar nyelvészeti alprogramjának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciáján. Síkfőkút, 2013. 10. 3–4.

Reszegi Katalin. Kognitív szemlélet a magyar helynévkutatásban. Elhangzott a DENyDI magyar nyelvészeti alprogramjának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciáján. Síkfőkút, 2013. 10. 3–4.

Szentgyörgyi Rudolf. Szórványemlékeink forráskiadásának módszertani kérdéseiről. Elhangzott: Forráskiadás, forráskutatás, tudománytörténet 2. Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének „Régi magyar nyelvi források kiadásra való előkészítése és kiadása” című OTKA kutatócsoportjának konferenciáján. Budapest, 2013. 10. 17–18.

Szentgyörgyi Rudolf. Anyanyelvünk múltja nyelvemlékeink tükrében. Elhangzott a III. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencián. Budapest, 2013. 12. 7.

Szőke Melinda. A garamszentbenedeki alapítólevél Huger ~ Hucueru szórványáról. Elhangzott a DENyDI magyar nyelvészeti alprogramjának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciáján. Síkfőkút, 2013. 10. 3–4.

Tóth Teodóra. Helynévvizsgálatok a Szernye-mocsár vidékén. Elhangzott a IV. Interdiszciplinaritás a régiókutatásban. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciáján. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza, 2013. 11. 22.

Tóth Valéria. A személynévadás és személynévhasználat névelméleti kérdései. Elhangzott a DENyDI magyar nyelvészeti alprogramjának és az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának konferenciáján. Síkfőkút, 2013. 10. 3–4.

Tóth Valéria. Szempontok a források személyjelölő szerkezeteinek értékeléséhez. Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja 2013. évi őszi felolvasó ülésén. Debrecen, 2013. 10. 24.


Nemzetközi konferencia

Bába Barbara. Lexical topoformants in place names. Elhangzott a Trends in Toponymy 6. c. konferencián. Heidelberg, 2013. 10. 7–10.

Győrffy Erzsébet. The toponymic knowledge of the individual and the community. Elhangzott a Trends in Toponymy 6. c. konferencián. Heidelberg, 2013. 10. 7–10.

Kovács Éva. Typical ways of old Hungarian place naming. Elhangzott a Trends in Toponymy 6. c. konferencián. Heidelberg, 2013. 10. 7–10.

Reszegi Katalin. Cognitive approach in Hungarian toponymy. Elhangzott a Trends in Toponymy 6. c. konferencián. Heidelberg, 2013. 10. 7–10.

Szentgyörgyi Rudolf. A tihanyi alapítólevél görög helynevei mint a magyar történelem bizánci korszakának emlékei. Elhangzott: Tartui Egyetem (Észtország), Finnugor Tanszék, 2013. 10. 7.

Szentgyörgyi Rudolf. The „auctor monasterii” of the Byzantine monastery of Veszprém Valley. Elhangzott: Byzance et l’ Occident / Byzanz und das Abendland. Begegnung zwischen Ost und West. Internationale Konferenz im Eötvös-József-Collegium. Budapest, 2013. 11. 25–29.