Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport

A Magyar Tudományos Akadémia 2013. július 1-jétől, majd az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 2019. szeptember 1-jétől pályázati támogatást biztosít arra, hogy a Debreceni Egyetemen – a Magyar Nyelvtudományi Tanszék szakmai bázisára támaszkodva – működtessük a Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportot. A kutatócsoport a magyar nyelv történetének legkorábbi, nyelvemlékekkel adatolható korszakának, az ómagyar kornak a vizsgálatát tűzte ki célul. A program figyelmének középpontjában a korszaknak a 14. század közepéig terjedő szakasza, az ún. korai ómagyar kor áll, amelynek fontos forrásanyagát a magyar nyelv szórványemlékei képezik, s ezek vizsgálatában az általános nyelvtörténeti diszciplínák mellett elsősorban a történeti névkutatás érdekelt. E forrásanyag átfogó elemzésére — noha ez a történeti tudományokban régóta megfogalmazott cél — még nem került sor, ami a magyar nyelvtörténet e kulcsfontosságú időszakának a nyelvi megismerését is hiányossá teszi, és nélkülözhetetlen a magyar őstörténeti kutatások számára is. A kutatócsoport legfőbb törekvése e korszak nyelvi állapotának minél átfogóbb, interdiszciplináris szemléletű feltárása. Ezeknek a céloknak az eléréséért a kutatócsoport nyitott a széleskörű tudományos együttműködésre is.
A kutatási koncepció és a részletes kutatási terv itt olvasható.